انار ترش و انار شیرین کدام بهتر است؟ | طب ایرانی

انار ترش و انار شیرین کدوم بهتره؟

همه انارها به درد بخور هستن

انار شیرین سرد و تر و انار ترش سرد و خشکه .

انار ترش صفرا رو بر می کنه .جریان زائدها رو به درون راه نمی ده .

انار دانه و عسل رو بر کژدمه بمالند خوبه .

دانه انار و عسل رو بر قرحه پلید و زبر بمالید خوبه .

کاسبرگ انار و مخصوصا سوخته اون و گلنار از گرمی که دارن زخم رو بهم می چسبونن .

افشره انار ترش با عسل داروی ناخنهه .

انار ترش، سینه و گلو رو زبر می سازه .هراناری در درمون تپش قلب خوبه و قلب رو جلا میده .

همه شکلای جور واجور انار کیموس خوب دارن و انار میخوش واسه معده از همه بهتره و التهاب معده رو فرو می نشاند .انار شیرین با معده سازگاره .

انار ترش و شیرین هر دو بول رو ریزش میدن .

انار میخوش در تبا و التهابات خوبه . انار شیرین اکثراً تب داران گرم رو زیان میرسونه.

الودکتر

.

منبع :