پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (930)

فهرست شکل ها:عنوان ……………………………………………………………………………………………. صفحهشکل 3-1 : فرایند شخصی سازی تبلیغات توسط داده کاوی …………………………………………… 41شکل 3-2 : قالب کاری سیستم ارائه تبلیغ در سایت ………………………………………………………… 58 شکل 4-1 : قالب داده های مربوط به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (926)

2-4- مبحث سوم : اقسام اجرای تعهد ………………………………………………………………………………………………….2- 5- گفتار اول : اجرای اختیاری تعهد……………………………………………………………………………………………….2- 6-گفتار دوم: اجرای اجباری تعهد……………………………………………………………………………………………………2-7- مبانی اجرایی تعهدات ………………………………………………………………………………………………………………..2-8- مبحث اول : تبیین قاعده لزوم…………………………………………………………………………………………………….. 2-9- مبحث دوم : بررسی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (922)

2-6-1-1- تولید گیاهان با فیتات کمتر …………………………………………………………………………………… 38 2-6-1-2- تحریک فعالیت فیتاز با جوانه زدن ………………………………………………………………………….. 38 سایت منبع 2-6-1-3- خیساندن …………………………………………………………………………………………………………… 39 2-6-1-4- پیش تیمار آنزیمی خوراک های گیاهی ………………………………………………………………….. 39 2-6-1-5- انتقال ژن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (419)

4-3-3 تحلیل پایداری دیواره غربی1064-4 تحلیل پایداری عددی سه بعدی با استفاده از نرم‌افزار 3DEC1104-4-1 ساخت مدل هندسی محدودۀ معدن1104-4-2 تحلیل پایداری دیواره شمالی1124-4-3 تحلیل پایداری دیواره جنوبی1134-4-4 تحلیل پایداری دیواره شرقی1134-4-5 تحلیل پایداری دیواره ادامه مطلب…

By 92, ago