مقالات و پایان نامه ها

b (3030)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته: مهندسي شيمي عنوان :ساخت کامپوزيت پلي پيرول بر روي پلي وينيل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متيل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3029)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه دانشکده تحصيلات تکميلي پايان نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني (M.A) عنوان : پيش بيني بهزيستي روانشناختي افراد بر اساس کيفيت زندگي ومهارتهاي مقابلهاي در دانشجويان استاد راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3028)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده : علوم پايه گروه آموزشي : شيمي پاياننامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته : شيمي گرايش : آلي عنوان: محاسبات تابع چگالي خواص جذب 1-متيل-1-نيتروزواوره روي سطح ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3027)

دانشکده کشاورزي پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته هواشناسي کشاورزي کوچک مقياس کردن خروجي هاي مدل چرخش عمومي جو (GCM) جهت بررسي آثار تغيير اقليم بر رخدادهاي آتي بارش جنوب ايران توسط: وحيده روان استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3026)

دانشکده کشاورزي پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته هواشناسي کشاورزي کوچک مقياس کردن خروجي هاي مدل چرخش عمومي جو (GCM) جهت بررسي آثار تغيير اقليم بر رخدادهاي آتي بارش جنوب ايران توسط: وحيده روان استاد ادامه مطلب…

By 92, ago