b (3052)

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزي
دانشکده علوم پايه گروه شيمي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.Sc)
گرايش: شيمي فيزيک
عنوان:
سنتز نانو ذرات مغناطيسي با پوشش طلا مزدوج شده با سيستامين به عنوان عامل انتقال دارو
استاد راهنما:
سرکار خانم دکتر افسانه اميري
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر همايون احمد پناهي
پژوهشگر:
زهره صفرزاده کرماني
بهار 92
تقديم به:
پدر و مادرم که گرماي حضورشان و آرامش وجودشان
موجب دلگرمي من بوده است.
همچنين تقديم به خواهران عزيزم
و
خواهرزاده عزيزم کسرا
تشکر و قدراني ام نثار استاد گرانقدرم سرکار خانم دکتر افسانه اميري که زحمت راهنمايي پايان نامه را بهعده داشتند که طي اين طريق را مديون زحمات بي دريغ ايشان هستم، همچنين استاد ارجمندم جناب آقاي دکتر همايون احمد پناهي که راهنمايي هاي ايشان نفش بسزايي در به پايان رساندن اين تحقيق داشت.
تعهد نامه اصالت پايان نامه كارشناسي ارشد
اينجانب زهره صفرزاده کرماني دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد نا پيوسته شيمي به شماره دانشجويي 8909526700در رشته شيمي فيزيک که در تاريخ 20/6/1392
از پايان نامه خود تحت عنوان : سنتز نانوذرات مغناطيسي پوشش داده با طلا مزدوج شده باسيستامين به عنوان عامل انتقال دارو با کسب نمره ……………………………….. و درجه ………………………. دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم :
1- اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه هاي موجود ، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذكر و درج کرده ام .
2- اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي ( هم سطح ، پايين تر يا بالاتر ) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است .
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم .
4- چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت .

نام و نام خانوادگي :
تاريخ و امضاء :
بسمه تعالي
در تاريخ: 20/06/1392
دانشجوي کارشناسي ارشد آقاي/خانم زهره صفرزاده کرماني از پايان نامه خود دفاع نموده و با نمره 5/18 بحروف هيجده و نيم با درجه عالي مورد تصويب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما:
بسمه تعالي
دانشکده علوم پايه
*********************************************************
(اين چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)کد شناسايي پايان نامه : نام واحد دانشگاهي : واحد تهران مرکزي کد واحد : 101 عنوان پايان نامه : سنتز نانو ذرات مغناطيسي پوشش داده شده با طلا مزدوج شده با سيستامين به عنوان عامل انتقال داروتاريخ شروع پايان نامه : 17/8/1391
تاريخ اتمام پايان نامه : 20/6/1392نام و نام خانوادگي دانشجو: زهره صفرزاده کرماني
شماره دانشجويي : 89095026700
رشته تحصيلي : شيمي فيزيکاستاد/ استادان راهنما : سرکار خانم دکتر افسانه اميري
استاد / استادان مشاور : جناب آقاي دکتر همايون احمد پناهي
چکيده پايان نامه (شامل خلاصه ، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : روش جداسازي مغناطيسي ذرات را مي توان به عنوان عاملي براي انتقال دارو بکار برد . يکي از محاسن نانو ذرات طلا به عنوان حامل دارو در مقايسه با ساير نانو ساختارها قابليت اتصال مستقيم اين ليگاند به نانو ذرات و زيست سازگاري آن براي کاربرد در علوم زيستي است و انتقال دقيق دارو سبب اجتناب از تزريق غلظتهاي بالا به بيمار و متعاقبا کاهش احتمال وقوع اثرات جانبي دارو خواهد شد. در اين روش دارو مي تواند با اتصال به سطح نانو ذره و با کمک ميدان مغناطيسي به بافت بيمار هدايت شود.از آنجايي که نانو ذرات طلا مي توانند به سادگي از 1 تا 200 نانومتر سنتز گردند، بسيار مورد توجه در مورد انتقال دارو مي باشند. سيستامين به دليل داشتن گروههاي گوگردي و برقراري پيوند کوالانسي با طلا به عنوان عامل اتصال دهند به نانو ذرات آهن پوشش داده شده با طلا مورد استفاده قرار گرفت.
روش سنتز به کار گرفته شده در اين پژوهش روشي ساده جهت تهيه و عامل دار نمودن نانو ذرات مغناطيسي آهن پوشش داده شده با طلا براي کاربردهاي زيستي و پزشکي است. در اين تحقيق نانو ذرات اسيد آهن با روش رسوب دهي همزمان نمک هاي آهن2و3 در محيط قليايي ساخته شده است، نانو ذره آهن با نمک طلا پوشش دهي شده و تغيير رنگ محيط به قرمز تيره دليل تشکيل نانو ذرات طلا بر روي نانو ذرات اکسيد آهن است.براي تاييد پوشش دهي فوق با استفاده از دستگاه طيف سنجيUV، پيکي در ناحيه 530 ديده شد که تائيدي بر وجود نانو ذرات طلا بود، نانو ذره آهن پوشش داده شده با طلا را در مجاورت با سيستامين قرار داده تا به يکديگر توسط پيوند کوالانسي، گونژوگه شوند. ميزان سرعت تجمع نانو ذرات طلا تابع عوامل مختلفي از جمله دما، غلظت نانو ذرات، فدرت يوني و PH محيط مي باشد.در اين پژوهش انجام گرفته غلظت، زمان و PH بهينه گرديد.
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاريخ و امضا:
مناسب نيست
فهرست مطالب صفحه
فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2 نانو فناوري………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-3 نانو ذرات………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-4 طبقه بندي نانو ذرات………………………………………………………………………………………………………..11
1-4-1 سوپر پارامغناطيس………………………………………………………………………………………………………..11
1-4-2 نانو ذرات فلزي…………………………………………………………………………………………………………..12
1-4-3 نانو مواد سه بعدي………………………………………………………………………………………………………..15
1-4-4 نانو مواد دو بعدي………………………………………………………………………………………………………..15
1-4-5 نانو مواد تک بعدي……………………………………………………………………………………………………….16
1-4-6 نانو لوله ها…………………………………………………………………………………………………………………..16
1-4-7 نانو ميله هاي طلا ………………………………………………………………………………………………………..16
1-4-8 نانو سيم ها………………………………………………………………………………………………………………….18
1-4-9 نانو مواد صفر بعدي……………………………………………………………………………………………………..18
1-4-10 نقاط کوانتومي…………………………………………………………………………………………………………..18
1-4-11 نانو ذرات لپيدي……………………………………………………………………………………………………….19
1-4-12 نانو ذرات پليمري……………………………………………………………………………………………………..20
1-5 نانو ذرات طلا………………………………………………………………………………………………………………..21
1-6 خواص نوري نانو ذرات طلا…………………………………………………………………………………………….23
1-7 انواع پلاسمون سطحي……………………………………………………………………………………………………..24
1-8 محاسبات کمي خواص نوري نانو ذرات طلا……………………………………………………………………….28
1-9 پارامترهاي موثر در طراحي نانو ذرات مغناطيسي………………………………………………………………….32
1-9-1 موانع فيزيولوژيکي……………………………………………………………………………………………………….32
1-9-2 پارامترهاي فيزيکي……………………………………………………………………………………………………….34
1-9-3 اندازه هيدروديناميک……………………………………………………………………………………………………34
1-10 مزايايي پوشش دار کردن سطح نانو ذرات………………………………………………………………………….36
1-11 موانع در کاربردهاي پزشکي…………………………………………………………………………………………….37
1-12 نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………38
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….40
2-1 سيستامين…………………………………………………………………………………………………………………………41
2-2 فاموتيدين………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-3 مروري بر کارهاي انجام گرفته……………………………………………………………………………………………42
2-3-1 توموگرافي محاسبه شده اشعه ايکس……………………………………………………………………………….48
2-3-2 حسي زيستي……………………………………………………………………………………………………………….50
2-4 مطالعه سميت نانو ذرات مغناطيسي…………………………………………………………………………………….52
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………55
3-1 واکنشگر ها……………………………………………………………………………………………………………………..56
3-2 تهييه محول ها………………………………………………………………………………………………………………….57
3-3 دستگاه ها………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-4 روش توليد نانو ذره آهن…………………………………………………………………………………………………..58
3-5 روش پوشش دهي نانو ذره آهن با طلا………………………………………………………………………………..60
3-6 در مجاورت قرار دادن سيستامين و نانو ذره…………………………………………………………………………61
3-7 روش محاسبه غلظت تقريبي نانو ذرات طلا…………………………………………………………………………61
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………62
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….63
4-2 طيف FT-IR از نانو ذره آهن……………………………………………………………………………………………64
4-3 تائيد پوشش دهي نانو ذره آهن با طلا…………………………………………………………………………………65
4-4 قرار دادن نانو ذره آهن پوشش داده شده با طلا در مجاورت سيستامين……………………………………66
4-5 تعيين زمان بهينه جذب……………………………………………………………………………………………………..66
4-5-1 تعيين زمان بهينه جذب 0.1 مولار سيستامين……………………………………………………………………66
4-5-2 تعيين زمان بهينه جذب 0.5 مولار سيستامين…………………………………………………………………..67
4-5-3 تعيين زمان بهينه جذب 0.05 مولار سيستامين………………………………………………………………….68
4-6 تعيين غلظت بهينه جذب …………………………………………………………………………………………………69
4-7 تعيين pH بهينه جذب…………………………………………………………………………………………………….70
4-8 بررسي نتايج زمان بهينه جذب……………………………………………………………………………………………71
4-9 بررسي نتايج غلظت بهينه جذب…………………………………………………………………………………………75
4-10 بررسي نتايج pH بهينه جذب…………………………………………………………………………………………..76
فهرست شکلها صفحه
شکل 1-1 استفاده ار ذرات مغناطيسي………………………………………………………………………………………….4
شکل 1-2 نانو سيم ها در استيل داماسکوس……………………………………………………………………………….6
شکل 1-3 وجود رنگ قرمز و سبز در جام ليکورگوس………………………………………………………………..7
شکل 1-4 اندازه نسبي نانو ذرات در مقياس نانو…………………………………………………………………………9
شکل 1-5 شکلهاي مختلف نانو ذرات……………………………………………………………………………………….10
شکل 1-6 ساختار مواد سوپر پارامغناطيس………………………………………………………………………………….12
شکل 1-7 اثر ميدان خارجي بر ذرات مغناطيسي………………………………………………………………………..13
شکل 1-8 نمونه هاي از نانو ذرات فلزي…………………………………………………………………………………..14
شکل 1-9 نوسان طولي و عرضي الکترونها در نانو ميله هاي فلزي………………………………………………..17
شکل 1-10 پيک جذبي مرئي فرابنفش نانو ميله هاي طلا با نسبت ابعادي مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………..17
شکل 1-11 نانو ذرات کوانتومي بر پايه ي مواد نيمه رسانا…………………………………………………………..19
شکل 1-12 نانو ذرات لپيدي…………………………………………………………………………………………………..19
شکل 1-13 نانو ذرات پليمري………………………………………………………………………………………………..21
شکل 1-14 نانو ذرات طلا سنتز شده با سيترات……………………………………………………………………….23
شکل 1-15 شمايي از پلاسمون سطحي انتشار…………………………………………………………………………….25
شکل 1-16 طيف جذبي نانو ذرات کروي طلا………………………………………………………………………….26
شکل 1-17 بر همکنش ميدان الکتريکي اشعه الکترومغناطيس……………………………………………………..27
شکل 1-18 اثرات پراکندگي و جذب در مجموعه اي از نانو ذرات………………………………………………28
شکل 1-19 طيف خاموشي محاسبه شده بوسليه تئوري مي…………………………………………………………30
شکل 1-20 پيک هاي جذب براي نانو ذرات کروي طلا……………………………………………………………..31
شکل 2-1 ساختار شيميايي اولتراويست…………………………………………………………………………………..49
شکل2-2 ميزان مقاله هاي منتشر شده در مباحث سميت نانو ساختارها……………………………………….54
شکل3-1 سنتز نانو ذره آهن……………………………………………………………………………………………………..59
شکل 3-2 نانو ذره آهن پوشش داده شده با طلا………………………………………………………………………….60
شکل 4-1 طيف جذبي مربوط به سيستامين 0.1 مولار………………………………………………………………….67
شکل4-2 طيف جذبي مربوط به سيستامين0.5 مولار…………………………………………………………………..68
شکل 4-3 طيف جذبي مربوط به سيستامين0.05 مولار………………………………………………………………..69
شکل 4-4 مقايسه pH هاي بهينه جذب…………………………………………………………………………………..71
شکل 4-5 pH بهينه……………………………………………………………………………………………………………..71
فهرست نمودارها صفحه
نمودار 3-1 طيف جذبي UV-Vis از نانو ذره آهن پوشش داده شده با طلا………………………………..65
نمودار 4-2 مقايسه زمان بهينه غلظت 0.1 مولار سيستامين در ?max ……………………………………………………………………….72
نمودار 4-3 مقايسه زمان بهينه غلظت 0.5 مولار سيستامين در ?max………………………………………………72
نمودار 4-4 مقايسه زمان بهينه غلظت 0.05 مولار سيستامين در ?max…………………………………………….74
نمودار 5-4 مقايسه غلظت هاي بهينه سيستامين در مدت 60 دقيقه در ?max……………………………………75
فهرست جداول صفحه
جدول 1-4 غلظت 0.1 مولار از سيستامين……………………………………………………………………………….72
جدول 2 -4 غلظت 0.5 مولار از سيستامين……………………………………………………………………………….73
جدول 3 -4 غلظت 0.05 مولار از سيستامين……………………………………………………………………………..74
جدول 4-4 مقايسه غلظتهاي سيستامين ذر زمان 60 دقيقه…………………………………………………………….75
فصل اول
مقدمه
مقدمه:
نانو تکنولوژي، علم نانو، ساختار نانو، ذرات نانو اکنون کلماتي هستند که بيشترين کاربرد را در ادبيات علمي دارند. موادي با ابعاد نانو بسيار جذاب هستند چرا که آنها قادر به عبور از بدن انسان و ترميم بافت هاي آسيب ديده مي باشند، يا سوپر کامپيوترها که آنقدر کوچک هستند که در جيب جاي مي گيرند، با اينهمه مواد با ساختار نانو توانايي و پتانسيل کار در بسياري از حوزه هاي علوم را دارند مثل شناسايي بيولوژيکي، انتقال داروي کنترل شده، ليزر با آستانه پايين، فيلترهاي نوري و همچنين نانو سنسورها و غيره[1,3]. نانو ذرات ذراتي هستند با محدوده اندازه‌ي 1 تا 100 نانومتر. دراين جا نوع فلزي نانوذرات به ويژه نوع مغناطيسي آن بيشتر مد نظر بوده که نانوذرات ترکيبي، نظير ساختارهاي هسته ‌لايه را نيز در بر مي‌گيرند. نانوذرات در اندازه‌هاي پايين نانوخوشه به حساب مي‌آيند.
نانوذرات مغناطيسي در حوضه‌هاي مختلف از علوم زيستي گرفته تا سلول‌هاي خورشيدي، از مبارزه با آلاينده‌هاي زيست‌ محيطي گرفته تا درمان سرطان‌ها بکار گرفته مي‌شوند. با توجه به هم‌خواني که بين سه پديده‌ي نانو، مغناطيس و بيو وجود دارد کاربرد نانوذرات مغناطيسي در عرصه‌ي بيو و پزشکي بيش از ساير حوضه‌ها مهيج و در عين حال هم‌گون مي‌باشد. استفاده از ذرات مغناطيسي در جداسازي سلول‌ها، آزمايش‌هاي سنجش ايمني1، جداسازي ويروس‌ها و اندامک‌ها و نيز در ژنتيک مولکولي در چند سال اخير مسير رو به رشدي را داشته است. چراکه ذراتي با ويژگي‌هاي مورد نياز براي ارزيابي‌هاي گوناگون زيستي تنها در چند سال پيش پا به عرصه‌ي رقابت گذاشته‌اند. ذرات مغناطيسي پلي‌مري ابتدايي از طريق شکل گيري درجايِ اکسيدآهن مغناطيسي درون ذرات پلي‌مري منفذ دار ساخته مي‌شدند که در عين هم انداز‌گي تا حدود 35 درصد وزني، حاوي آهن (اکسيد مغناطيسي) بودند، و سطح ويژه‌ي بالايي نيز داشتند(ml/g100-50.) اما در برخي کاربردها نياز به سطح ويژه‌ي کمتري است. با پوشش دادن ذرات مغناطيسي به وسيله‌ي ترکيبات پليمري مي‌توان سطح ويژه‌ را تا حد ml/g5-3 کاهش داد. علاوه بر اين، پوشش دادن ذرات اين امکان را فراهم مي‌کند تا گروه‌هاي فعال روي سطح ذرات قرار گيرند. انواع گوناگون ذرات مغناطيسي با گروه‌هايي همچون: ايزوسيانات، اپوکسي، وينيل و… در سطحشان ساخته شده است. گروه‌هاي فعال براي اتصال بازوبندهاي رابط4 داراي گروه‌هاي آمين، کربوکسيل و هيدروکسيل انتهايي به کار گرفته مي‌شوند. همچنين با روش مشابهي مي‌توان گروه‌هاي آبدوست قوي با منشاء طبيعي و يا مصنوعي را روي سطح ذرات قرار داد. با استفاده از عامل‌دار نمودن نانوذرات مغناطيسي در عرصه‌ي تشخيص گام‌هاي بلندي برداشته شده است. مي‌توان نانوذرات مغناطيسي را بسته به نوع نياز تغيير داد؛ به عنوان مثال، خصوصيت شيميايي ويژه، فعاليت نوري منحصربه‌فرد و يا پاسخ‌هاي آهن‌ربايي قوي از آن‌ها دريافت کرد. امروزه نانوذرات مختلفي براي شناسايي مواد ژنتيکي و پروتئين‌ها طراحي شده است. تمامي اين روش‌ها براي شناساييDNA و پروتئين‌ها نظير آنتي‌بادي‌ها بسيار اختصاصي و حساس مي‌باشند. بنابراين با بکارگيري نانوذرات فعال شده، مي‌توان روش‌هاي جديدي با تکيه بر متحرک بودن و سهولت در آماده سازي نمونه طراحي نمود. با اتصال مولکول‌هاي زيستي به نانومواد، دانش Nano-biorecognition پا به عرصه‌ي وجود گذاشت. هر نانوذره با اندازه‌اي حدود 100 نانومتر مي‌تواند به طور مؤثري به 200-150 مولکول آنتي‌بادي متصل شود و در نهايت بيش از 300 جايگاه فعال (دو جايگاه براي هر ملکول آنتي‌‌ژن) ايجاد نمايد. پوشاندن نانوذرات با بيوملکول‌ها باعث ايجاد اتصالات چندتايي بين نانوذرات و سلول‌هاي هدف مي‌شود، بنابراين نانوذرات فعال شده نسبت به بيوملکول‌هاي آزاد داراي تمايل بيشتري براي اتصال هستند. نانوذرات مغناطيسي بطور گسترده‌اي در تشخيص بيماري‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، باتوجه به اينکه بيماري‌ها در سطح سلولي و مولکولي مي‌توانند تشخيص داده شوند. بنابراين خيلي از بيماري‌ها را مي‌توان در مراحل ابتدائي تشخيص داد و اين مورد بويژه در مورد بيماري‌هاي کشنده نظير سرطان‌ها، حائز اهميت است در اوخر دهه‌ي1970 محققان پيشنهاد استفــاده از حامل‌هاي مغناطيسي براي هدايت دارو به سمت هدف مورد نـظر در درون بدن را ارائه دادنداستفاده پزشکي از پودرهاي مغناطيسي به دوران يونان باستان و روم برميگردد، ولي به شکل اصولي و تحقيقاتي از سال 1970 در علوم بيولوژي و پزشکي استفاده شد وپيش بيني مي شود اين ذرات در آينده نقش چشمگيري در رفع احتياجات حيطه سلامت بشريت خواهند داشت. نانو ذرات مغناطيسي با تکيه بر فناوري نانو محدوده گسترده اي از کاربردهاي تشخيصي و درماني در بيماري هايي از جمله سرطان،بيماري هاي قلبي و عصبي را تسهيل کرده اند. نانوذرات مغناطيسي به فراواني در تحويل هدفمند عوامل درماني استفاده مي شود وبر اساس هدف يابي دارويي مغناطيسي (MDT2) که شامل تمايل قوي بين ليگاند و گيرنده مي باشديا ازطريق جذب مغناطيسي بافت خاص عمل مي کنند. نانو ذرات مغناطيسي به سبب امکان کنترل از راه دورعوامل درماني در انتقال ذرات به بافت مورد نظر بسيار قابل توجه هستند، وبه همين سبب آنها را حامل هاي هدفمند مغناطيسي مي نامند(MTC 3).
شکل 1-1 استفاده از ذرات مغناطيسي در دارو رساني (ابتدا ذرات متصل به دارو مورد نظر در نزديکي بافت مورد نظر تزريق مي گردد.سپس با استفاده از يک آهن ربا ذرات در بافت مورد نظر متمرکز مي شوند تا اينکه بيشترين تاثير در بافت ايجاد گردد
اتصال دارو به ذرات مغناطيسي مي‌تواند باعث كاهش دز مصرفي دارو و نيز كاهش هزينه‌هاي مصرف و همچنين تا حدود زيادي منجر به كاهش اثرات شديد جانبي داروها گردد. در بهترين حالت، دارو بايد به سطح و يا توده‌ي ذرات مغناطيسي متصل گردد. اندازه، بار و شيمي سطح ذرات تا حدودي بر جريان خون و دسترسي زيستي4 آن‌ها در درون بدن تاثير دارد. در مجموع مي‌توان چنين بيان کرد که ويژگي‌هاي مغناطيسي و كاربردي ذرات به شدت وابسته به اندازه‌ي ذرات مغناطيسي و قدرت ميدان مغناطيسي احاطه كننده‌ي بافت مورد نظر مي‌باشد. همچنين برخي پارامترهاي هيدروديناميك همچون آهنگ جريان خون، غلظت ذرات و مسير تزريق نيز حائز اهميت است. تاكنون مطالعات محدودي در رابطه با انتقال دارو در بدن انسان صورت گرفته است. به عنوان مثال تحقيق كلينيكي انجام گرفته توسط Lubbe نشان مي‌دهد كه تزريق ذرات مغناطيسي در مورد 14 بيمار نتايج خوبي در بر داشته است. اين بررسي مجوز خوبي براي استفاده‌هاي كلينيكي از اين ذرات مي‌باشد. اگرچه هنوز محدوديت‌هاي زيادي همچون امكان گرفتن رگ‌هاي خوني به علت تجمع ذرات مغناطيسي، مشكلات مواجه در رابطه با ارسال دارو به بافت‌هاي عميق براي دارو رساني مغناطيسي وجود دارد، اما محققان باور دارند كه اين موانع روزي برطرف خواهد شد و ذرات مغناطيسي به عنوان يك ابزار مرسوم در درمان سرطان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در واقع نانو ذرات فلزي مدتهاست بکار ميروند مثل استيل داماسکوس که براي ساخت شمشير و يا کاپ ليکارگوس که رنگ منحصر بفردي دارد[3,5]. اگر چه، ذرات نانو مدتهاست بکار رفته اند، اما مشخص نيست که مقياس ذرات نانو چقدر بوده است. احتمالا اين يک روش تصادفي براي توليد ذرات نانو بوده است.
شکل1- 2 نانو سيم ها در استيل داماسکوس
شمشير يا تيغ ساخته شده از استيل داماسکوس5 حدود 500 سال پس از ميلاد مسيح ساخته شد[6]، اين شمشير به اين دليل مشهور شد که:
خيلي قوي
تيز
انعطاف پذير
زيبا بود.
افسانه جالبي در مورد شمشير وجود دارد که اين شمشير مي تواند صخره ها را تميز ببرد و هنوز انقدر تيز باشد تا بتواند يک روسري ابريشمي را روي هوا به دو نيم کند.بسياري از دانشمندان سعي دارند اين خواص خاص را بر ملا کنند و با لوله هاي نانو کربني چند جداره در استيل مواجهند.
ذرات نانو(1-200 نانو متر) خواص کاتاليست، نوري و الکتروني دارد. خواص آن نيز به روش چگونگي آمادگي ذرات نانو براي کنترل اندازه و شکل ذرات نانو مربوط مي شود که بلوک هاي ساختماني مهيجي را برا ي دستگاه ها، ساختار و وسايل با مقياس نانو ارائه مي دهد. مينياتور سازي ساختارها با روش هاي مکانيکي و ليتوگرافي شعاع الکتروني به محدوديت هاي تئوري حدود 50nm رسيد.
کاپ مشهور گلاس ليکورگوس6‏ مربوط به زمان هاي رنسانس (قرن چهارم بعد از ميلاد) حاوي ذرات نانوي طلا و نقره به نسبت تقريبي3 :7 است که قطري حدود 70 نانومتر دارد.وجود ذرات نانو ذرات فلزي رنگ خاصي به نقاشي اين ليوان مي دهد، وقتي در نور منعکس شده مشاهده مي شود براي مثال در نور خورشيد سبز بنظر مي رسد.اين ليوان هنوز در موزه بريتانيا مشاهده مي شود.
شکل 1-3 وجود رنگ قرمز و سبز در جام ليکورگوس به علت وجود نانو ذرات طلا و نقره در شبکه بلوري شيشه
نانوفناوري :
در فرهنگ واژه شناسي علم و فن‌آوري پيشوند نانو به معناي 000،000،1000/1 واحد مي‌باشد، مثلاً nm 1 به معناي يک ميلياردم متر يا 9-10×1متر مي‌باشد، مقياس نانومتر يک مفهوم سه بعدي طبيعي براي مولکول‌ها و اثرات آن‌ها مي‌باشد. در نانوفناوري ما با اشياء يا موضوعات در مقياس نانو سرو کار داريم. بايد توجه داشت که خواص و عملکرد اشياء در مقياس نانو با چيزي که در ابعاد معمولي و بزرگتر وجود دارد، به مقدار قابل توجهي متفاوت مي‌باشد. در گويش عمومي بحث علوم نانو، خواص مواد در مقياس اتمي، ملکولي و ماکروملکولي را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد. در بحث صنعت نانو ما با طراحي، ساخت و بکارگيري تجهيزات، سامانه‌هاي با کنترل دشوار7و اندازه‌ي آن‌ها در مقياس نانو سروکار داريم. ذرات نانو در رشته هاي گونانون مهم هستند، آنها در کل مي توانند بصورت دو موضوع طبقه بندي شوند يعني مهندسي شده و غير مهندسي شده. نانو ذرات مهندسي شده عمدا با خواص فيزيکي ساخته شده طراحي و ايجاد مي شوند تا نياز کاربرد هاي خاص را برآورده کنند. آنها مي توانند محصول را به خودي خود به پايان برسانند مثل در حالت نقاط کوانتومي، سنسور براي اهداف خاص يا آنها مي توانند بخشي باشند که در محصولات نهايي جدا مانند کربن سياه در محصولات لاستيکي گنجانده مي شوند. در هر روشي خواص فيزيکي ذره براي عملکرد آنها يا کار محصولي که آنها در آن گنجانده مي شوند خيلي مهم مي باشند. از طرف ديگر، نانو ذرات مهندسي نشده بصورت غير عمدي نانو ذرات توليد نشده مي باشند مثل نانو ذرات اتمسفري ايجاد شده در طول احتراق. با نانو ذرات مهندسي نشده، خواص فيزيکي نيز نقش مهمي بازي مي کنند بطوريکه آنها تعيين مي کنند آيا تاثير منفي در نتيجه وجود اين ذرات روي مي دهد يا نمي دهد
ذرات مغناطيسي مواد فاز جامد پاسخ دهنده به مغناطيس هستند که مي توانند به شکل نانوذره منفرد يا تجمعي از ذرات ميکرو و نانو باشند.هر کدام از انواع نانوذرات در زمينه خاصي استفاده مي شوند.ترکيب،سايز و مسير سنتز نانو ذرات مغناطيسي با توجه به نوع کاربري آنها متفاوت است اما ذرات سوپر پارامغناطيس، فرو و فري براي انواع کاربردهاي دارورساني قابل استفاده هستند. اينگونه مواد به دليل گشتاور مغناطيسي واحد شبکه و ساختار دمين ها شديدا از ميدان مغناطيسي خارجي متاثر مي شوندبه نحوي که در غياب ميدان مغناطيسي خارجي به صورت يک ذره غير فعال عمل مي کنند.
تک دمين بودن و سوپرپارامغناطيسي ازويژگي هاي نانوذرات مغناطيسي هستند که منشا بسياري از خواص منحصر به فردشان مي باشد. مطمئناً درک و کنترل خواصمغناطيسي نانوذرات، مکانيسم خواص ‏مغناطيسي مواد و طراحي و کنترل آن را روشن خواهدساخت. نانوذرات مغناطيسي، به دليل کاهش ‏حوزه‌هاي مغناطيسي و در نتيجه ايجاد خاصيتسوپر پارامغناطيس آينده‌ي درخشاني دارند.
شکل 1-4 اندازه نسبي ذرات در مقياس نانو در مقايسه با مولکول هاي ديگر
1-3 نانو ذرات :
نانوفناوري با توجه به اينکه بيشتر با ابعاد و شاخصه‌هاي مواد در ابعاد ريز بستگي دارد، اين قابليت را داراست، که در حوزه‌هاي مختلف علم و فناوري تاثير گذار باشد. اين پديده به سرعت جايگاه خود را در تحقيق و توسعه باز کرده و تمامي زواياي مرز دانش و فناوري را تحت الشعاع خود قرارداده است. دامنه‌ي آن، از مواد و انرژي گرفته تا اطلاعات و ارتباطات، از اتم گرفته تا فضاي لايتناهي را در بر مي‌گيرد. نانوفناوري قبل از اينکه يک علم بين رشته باشد، بيشتر يک هنر يا صنعت ترکيبي است. با توجه به اين مطلب نانوتکنولوژيست‌ها با ترکيب روش‌هاي مختلف ماکرو و ميکروئي و بردن آن‌ها به ابعاد نانو خلاقيت‌هاي بسياري را به کاربرده‌اند.
شکل 1-5 شکل هاي مختلف نانو ذرات که تا کنون شناخته شده اند

طبقه بندي نانو ذرات :
متدوال ترين نانو ذرات شامل نانو ذرات نيمه رسانا، سراميکي، پليمري و فلزي مي باشند. بسياري از سنتزهاي ذرات نانوي کلوئيدي شناخته شده اند اما کار هاي انجام شده اخير به سنتز ذرات نانو مخصوصا براي ساخت دستگاه ها و ساختارهاي نانو اختصاص مي يابد. اين ذرات ممکن است شامل يک ماده خاص در يک اندازه خاص باشد يا اساسا سطح مشخصي داشته باشند. داشتن چند درجه کنترل بر شکل ذرات نانو ممکن است.پايداري ذرات نانو نيز يک نکته است، اقدامات احتياطي خاص بايد براي جلوگيري از انباشتگي يا رسوب آنها اتخاذ گردد. به علت اينکه در اين تحقيق نانو ذرات فلزي مورد استفاده قرار گرفتند، بر روي اين نانو ذرات به طور خاص تمرکز بيشتري مي کنيم.
1-4-1 سوپر پارا مغناطيس:
خواص سوپر ‏پارامغناطيس نانو ذرات مستقيماً تحت تاثير آنيزوتروپي مغناطيسي نانوذرات است.‏ هنگامي که ممان مغناطيسي نانو ذرات در جهت محور آسان بلور است، مقدار انرژي آنيزوتروپي ‏مغناطيسي (EA‏) کمينه مي‌شود. در نانوذرات مغناطيسي کروي، آنيزوتروپي بلور مغناطيسي برابر باآنيزوتروپي ‏مغناطيسي کل است. اين آنيزوتروپي به عنوان سدي براي تغيير جهت مغناطيسياست. هنگامي که ‏اندازه نانوذرات تا حد آستانه‌ايي کاهش مي‌يابد،‏EA‏ برابر با انرژي فعال‌سازي ‏گرمايي ‏‎(KBT)‎‏ مي‌شود. با وجود سد انرژي آنيزوتروپي کوچک، جهت مغناطيسي نانوذرات به راحتي ‏توسط انرژي فعال‌سازي گرمايي ويا ميدان مغناطيسي خارجي تغيير مي‌کند. اگر انرژي گرمايي بيشتر ‏از ‏EA‏ باشد، تمام جهات و ممان مغناطيسي در جهات کاتوره‌ايي قرار مي‌گيرند. اساساً رفتار کلي‏نانوذرات مغناطيسي مانند اتم‌هاي سوپر پارامغناطيس است. اگرچه نانوذرات هنوز خاصيتمغناطيسي ‏کمي دارند هر ذره مانند يک اتم پارامغناطيس عمل مي‌کند، اما ممان مغناطيسي بزرگي دارد. چنين ‏رفتاري، سوپر پارامغناطيس ناميده مي‌شود(شکل1-6). در ماده‌ي سوپر پارامغناطيس، جهت مغناطيسي نانوذرات به ‏جاي جهت خاصي، سريعاً در حال تغييراست. دمايي که سد انرژي آنيزوتروپي مغناطيسي نانوذرات ‏هميشه بر اثرژي فعال سازي گرمايي غلبه مي‌کند، دماي بلوکه ناميده مي‌شود.
شکل1-6 ساختار مواد سوپر پارامغناطيس
1-4-2 نانو ذرات فلزي :
در سال 1857 مايکل فارادي8 اولين مطالعات اصولي را در زمينه سنتز و رنگ کلوئيدي طلا انجام داد[5]. او متوجه شد که رنگ قرمز نانو ذرات طلا به خاطر اندازه کوچک آنها مي باشد، زيرا بر هم کنش اين ذرات با نور در مقايس نانو با توده طلا متفاوت مي باشد. اگر چه کارهاي او بيشتر جنبه کيفي داشتند اما راه را براي بررسي بيشتر نانو ذرات فلزي و کاربردهاي گسترده آن ها همواره نمود. از آن زمان هزاران مقاله علمي در زمينه سنتز، اصلاح9 بررسي خواص و تجمع نانو ذرات فلزي منتشر شده است که بسياري از خواص فيزيکي و شيميايي اين ذرات که توجيه کننده ويژگي هاي رفتاري آنهاست را بيان ميکند. امروزه نانو ذرات فلزي به طور گسترده در بيوشيمي، کاتاليز واکنش ها، حسگرهاي زيستي و شيميايي و در سيستم هاي نانو الکترونيک مورد استفاده قرار مي گيرند [6,8]. .نانو ذرات حاصل از فلزات اصلي ديگر نيز ممکن است با احياءآماده شوند مثل ذرات نقره حاصل ازAgNo3، پلاديوم حاصل از H2[PdCl4] و پلاديوم حاصل از H2[PtCl6]. [26,27] اين شباهت ها در آماده سازي اين کلوئيد هاي فلزي مختلف، سنتز ذرات فلزي مخلوط شده را ممکن مي سازد که امکان دارد اساسا با هر فلز ديگري فرق داشته باشد[29]. براي مثال، احيا يا کاهش ترکيبات نمک هاي فلزي اصلي مي تواند منجر به تشکيل آلياژ يا ذرات ريز مخلوط شود. جالب تر اينکه، ذرات مرکب مي تواند در پوسته با سنتز يک هسته کلوئيدي کوچک بعد از بزرگ شدن آن با يک فلز متفات ساخته شود کلوئيد طلا مي تواند با نقره پوشيده شود. نانو ذرات فلزي با پوسته هاي مختلف مثل، گرافيت غير فلزي، رسانا يا نيمه رساناCds پوشيده مي شود.
ذرات مغناطيسي تحت يک ميدان مغناطيسي خارجي مي چرخند و به منظور جابجايي ذرات در يک جهت خاص از فضا بايد از يک ميدان ناهمگن استفاده شود.اثر نيروي مغناطيسي بر روي اين ذرات در يک سوسپانسيون مايع با مغناطش ذرات،چگالي جريان مغناطيسي و گراديان ميدان مغناطيسي متناسب است.
شکل 1-7 اثر ميدان خارجي بر ذرات مغناطيسي
خواص نوري نانو ذرات فلزي نظير طلا و نقره بسيار قابل توجيه مي باشد، که همين امر استفاده از آنها را در طول دهه گذشته افزايش داده است تحقيقات نشان مي دهد تغيير رنگ اين ذرات از تغيير در ترکيب، اندازه و شکل آنها ناشي مي شود که در قسمت هاي بعدي درباره منشآ اين رنگ به طور مفصل بحث خواهيم کرد.
شکل 1-8 نمونه هايي از نانو ذرات فلزي با شکل و اندازه مختلف، شکل سمت چپ تصاوير ميکروسکوپ الکتروني عبوري10 نانو ذرات طلا کروي و ميله اي (a,b) و نانو منشورهاي نقره (c) و شکل سمت راست محلول کلوئيدي نانو ذرات آلياژ طلا و نقره با افزايش غلظت طلا(d) نانو ميله هاي طلا با افزايش نسبت ابعادي11 و نانو منشورهاي نقره با افزايش اندازه جانبي را نشان مي دهد[9]
1-4- 3 نانو مواد سه‌بعدي :
درخت‌سان‌ها
درخت‌سان‌ها مولكول‌هايي بزرگ و پيچيده‌اند، كه ساختار شيميايي كاملاً تعريف‌ شد‌ه‌اي دارند. از نقطه نظر شيمي درخت‌سان‌ها ماكرومولكول‌هاي نسبتاً كامل و يكنواختي (هم‌اندازه و هم‌شكل) هستند كه داراي معماري سه‌بعدي منظم و به‌شدت شاخه‌شاخه مي‌باشند. آن‌ها از سه بخش اصلي هسته، شاخه‌ها و گروه‌هاي انتهايي تشكيل شده‌اند. روش‌هاي ساخت آن‌ها بطور کلي به دو روش واگرا و هم‌گرا مي‌باشد. به دليل پيشرفت‌هاي اخير در شيمي سنتزي و روش‌هاي تعيين مشخصات، توسعه سريع اين نوع جديد از پليمر‌ها ممكن شده است و ساخت انواع چارچوب‌هاي درخت‌ساني با ابعاد نانومتري تعريف ‌شده (3 تا 5 نانومتر براي نسل‌هاي بالا) و تعداد گروه‌هاي عاملي انتهايي مشخص عملي شده است. وگنل2، اولين مثال از يك روال سنتزي تكراري براي خلق ساختار‌هاي شاخه‌اي كاملاً تعريف ‌شده را در سال 1978 گزارش کرد. او اين روال را “سنتز آبشاري” ناميد. در اوايل سال‌ 1980 دنكوالتر سنتز درخت‌سان‌هاي مبتني بر ال- ليزين را ثبت نمود. اين اختراع ساختارهايي را تا پيچيدگي نسل‌هاي بالا معرفي مي‌كرد. اولين ساختار‌هاي درخت- ‌وار‌ه‌اي كه كاملاً مورد بررسي قرار گرفته، توجه زيادي را به خود جلب كرد و اخيراً کاربردهايي در پزشکي و دارورساني براي آن‌ها مشخص شده است.
1-4-4 نانومواد دو بعدي:
غشاء‌هاي نازک
در دنياي کنوني تغييرات سطحي به يک فرايند مهم و اساسي تبديل شده است. در اين مورد روش‌هايي شامل ايجاد لايه‌هاي نازک يا پوشش‌ها بر روي سطوح است و اين کار افزايش کارآيي و محافظت سطوح را به دنبال دارد. رسوب يک لايه نازک (نانولايه) براي پوشش‌ دهي در اکثر صنايع جايگاه مهمي براي خود يافته است. نانولايه‌ها داراي يک ساختار نانو ذره‌اي مي‌باشند که اين ساختار يا از توزيع نانوذرات در لايه ايجاد مي‌شود و يا به وسيله يک فرايند کنترل شده، در حين رسوب ايجاد مي‌گردد. فيلم‌هاي نانويي لايه نازک، که بر روي سطح يک زير پايه نشانده مي‌شوند کاربردهاي عمدتاً الکترونيکي دارند. همانند زيرلايه‌ها، خازن‌ها، قطعات حافظه، آشکارسازهاي مادون قرمز و راهنماهاي موجي.
1-4-5 نانو مواد تک بعدي :
چنانچه مواد را در يک بعد به مقياس نانو در بياورند ساختارهاي تک‌ بعدي نانو خواهيم داشت، که خود قابل تقسيم بندي به گروه‌هاي زيرند.
1-4-6 نانولوله‌ها:
لفظ نانولوله در حالت عادي در مورد نانولوله‌هاي کربني به کار مي‌رود، هر چند که اشکال ديگري از نانولوله همچون انواع ساخته شده از نيتريد بور يا حتي نانولوله‌هاي خودآراي آلي نيز وجود دارد. نانولوله‌ها با خواص مکانيکي، الکتريکي و اپتيکي برجسته، در مصارف الکترونيکي با بيشترين توجه روبه‌رو شده‌اند. همچنين نانولوله‌ها براي نگهداري هيدروژن و هيدروکربن‌ها جهت استفاده در پيل‌هاي سوختي نيز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نانولوله‌ها نيز به دو گروه تک‌ديواره و چند‌ ديواره قابل تقسيم‌اند[20,21] .
1-4-7 نانوميله‌هاي طلا12:
در نانوفناوري نانو ميله‌ها قطعاتي هستند با ابعاد يک تا صد نانومتر که در بسياري موارد آن‌ها را با نانوسيم‌ها و يا نانولوله‌ها يکسان درنظر گرفته و مرز مشخصي براي آن‌ها قايل نمي‌شوند. نانو ذرات طلا ميله اي شکل دو قله پلاسموني دارند. يکي که حدود 530 نانو متر است پلاسمون تقاطعي 13 است و مربوط به ارتعاش الکترون ها اطراف محور کوچکتر ميله است. ديگري که پيک قوي تري است و در طول موج بالاتري ايجاد مي شود پلاسمون طولي 14 است و مربوط به ارتعاش الکترون ها اطراف محور طولي نانو ميله ها است.(شکل 1-9 ). محل اين پيک با تغيير اندازه ذره تغيير مي کند (شکل 1-4).
شکل 1-9 نوسان طولي و عرضي الکترون ها در نانو ميله هاي فلزي
شکل 1-10 پيک جذبي مرئي فرا بنفش نانو ميله هاي طلا با نسبت ابعادي مختلف[27]
1-4- 8 نانوسيم‌ها:
سيم به ساختاري گفته مي‌شود که در جهت طولي گسترش ابعاد يافته و در دو بعد ديگر کاملاً محدود شده باشد سيم‌هاي نانو داراي ويژگي رسانش الکتريکي و امکان اعمال اختلاف پتانسيل مي‌باشند که آن‌ها را براي کاربردهاي الکتريکي و سنجش زيستي بسيار مناسب ساخته است. مثال‌هايي از کاربرد نانوسيم‌ها عبارتند از: وسايل مغناطيسي، حسگرهاي شيميايي و بيولوژيکي، نشانگرهاي بيولوژيکي و اتصالات داخلي در نانوالکترونيک مانند اتصال دو قطعه‌ي ابر رساناي آلومينيومي که توسط نانوسيم نقره صورت مي‌گيرد.
1-4-9 نانومواد صفر بعدي:
نانوذرات يا نانومواد صفربعدي به گروهي از مواد نانوئي اتلاق مي‌گردد که ابعاد آن‌ها در هر سه بعد نانوئي شده است. که خود مشتمل بر گروهاي زير مي‌باشند.
1-4-10 نقاط کوانتومي:
نقاط كوانتومي يا نانوكريستال‌ها در دسته‌ي نيمه‌رساناها جاي مي‌گيرند. نيمه‌‌رساناها اساس صنايع الكترونيك جديد هستند و در ابزارهايي مانند ديودهاي نوري و رايانه‌هاي خانگي به كار گرفته مي‌شوند. اهميت نيمه‌رساناها در اين است كه رسانايي الكتريكي اين مواد را مي‌توان با محرك‌هاي خارجي مانند ميدان الكتريكي يا تابش نور تغيير داد، تا حدي كه از نارسانا به رسانا تبديل شوند و مانند يك كليد عمل كنند. اين خاصيت، نيمه‌رساناها را به يكي از اجزاي حياتي انواع مدارهاي الكتريكي و ابزارهاي نوري تبديل كرده است. نقاط كوانتومي، به خاطر كوچك بودنشان، دسته‌ي منحصربه‌فردي از نيمه‌رساناها به شمار مي‌روند. پهناي آن‌ها، بين 2 تا 10نانومتر، يعني معادل كنار هم قرار گرفتن 10 تا 50 اتم است. در اين ابعاد كوچك، مواد رفتار متفاوتي دارند و اين رفتار متفاوت قابليت‌هاي بي‌سابقه‌اي در كاربردهاي علمي و فني به نقاط كوانتومي مي‌بخشد.
شکل 1-11 نانو ذرات کوانتومي بر پايه مواد نيمه رسانا
1-4-11 نانوذرات ليپيدي:
نانو ذراتي هستند از جنس ليپيد يا همان ليپوزوم در ابعاد نانو که در پزشکي و زيست‌شناسي جايگاه ويژه‌اي دارند
شکل 1-12 نانو ذرات ليپيدي
1-4-12 نانوذرات پليمري:
اين نانوذرات از مونومرهاي آلي تشکيل شده که پس از فرآوري، پليمريزه شده و شکل خاصي را به خود مي‌گيرند مانند کيتوسان‌ها که کاربرد زيادي در زيست‌شناسي نوين دارد. نانو ذرات پليمري زيست سازگار معمولا شامل پلي لاکتيک اسيد و يک کوپليمر پلي اتيلن گليکول و پلي لاکتيک اسيد مي باشند که براي انتقال پروتئين ها، ژن ها، واکسن ها و علي الخصوص داروهاي ضد سرطان مورد بررسي قرار گرفته اند. در دهه هاي گذشته، براي آماده سازي نانو ذرات پليمري، روشهاي زيادي مثل بخار حلال ارائه گرديده است. سطح استخوان طبيعي اغلب حاوي پهناي 100 نانومتر است. اگر سطح يک پيوند استخواني ساخته شده خيلي صاف باشد، بدن سعي مي کند آن را رد کند، بنابراين توليد يک بافت فيبري پوشاننده سطح پيوند براي رفع مشکل صاف بودن سطح موثر است. اين لايه باريک تمامي پيوند استخواني را که ممکن است موجب سست شدن پيوند و تورم شود را کاهش مي دهد. مشخصات با اندازه نانو مي تواند به گرفتن سطح صاف کمک کند. اين موضوع در تهيه پروتزهاي لگن و زانو که از ذراتي با اندازه نانو بکار رفته است، استفاده شده که شانس پس زدن را همراه با تحريک توليد استئوبلاست ها15 را کاهش مي دهد. استئوبلاست ها سلولهايي هستند که مسئول رشد شبکه استخوان است و در سطح پيشرفته استخوان در حال رشد شبکه استخوان است و در سطح پيشرفته استخوان در حال رشد مشاهده مي شود. اين اثر با مواد فلزي، سراميکي و پليمري نشان داده مي شود. بيشتر از 90 درصد سلول هاي استحواني انسان حاصل از سوسپانسيون يا تعليق به سطح فلز غير مهندسي شده هستنند. استفاده از اندازه هاي نو، طراحي يک زانو و لگن جايگزين پايدارتر و مقاوم تر را ممکن مي سازد و شانس سست شدن و يا پس زدن پيوند را کاهش مي دهد. اما کاربرد اين تکنيک ها با مشکلات گوناگوني که وجود دارد تا حدود زيادي محدود شده است. اين مشکلاتقیمت: تومان

No comments yet, be the first!

Comments

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *