مقالات و پایان نامه ها

b (3073)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته : MBA عنوان : ” بررسي رابطه عدم تقارن اطلاعاتي با نقدينگي و ريسک نقدينگي در شرکتهاي پذيرفته شده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3074)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود گروه آموزشي مهندسي شيمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ” M. Sc ” گرايش: صنايع غذايي عنوان: بررسي خواص اساسي بايو نانو کامپوزيت نشاسته تاپيوکا / نانو دي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3075)

دانشکده علوم پايان نامه کارشناسي ارشد در رشتهي زيست شناسي (فيزيولوژي جانوري) اثرات اوکاليپتول بر الگوي فعاليت نوروني حلزون و برهمکنش با مکانيسم هاي سلولي دخيل در القاي فعاليت صرعي به کوشش: زهرا زراعت پيشه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3076)

واحد کاشان دانشکده تحصيلات تکميلي و علوم انساني گروه حسابداري پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد حسابداري(M.A) عنوان: ارزيابي رابطه بين هزينه هاي ورودي شركتها و نسبت سودآوري آنها در شرکتهاي منتخب پذيرفته ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3077)

دانشكده مهندسي مکانيک جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي موضوع: شبيه سازي فن هاي هوايي واحد هيدروژن شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند با استفاده از نرم افزار Aspen B-jac استاد راهنما: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3078)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزي پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد رشته کشاورزي (M.Sc) گرايش: علوم صنايع غذايي- تکنولوژي مواد غذايي عنوان: تاثير گياه آويشن بر خصوصيات شيميايي ،ميکروبي، سوسيس در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3079)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات عنوان اثر کود اوره و اوره پوشش دار گوگردي بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3058)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي گروه علوم و صنايع غذايي پايان نامه كارشناسي ارشد بررسي اثرکربوکسي متيل سلولز و بتا گلوکان بر خصوصيات حسي و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3069)

مديريت تحصيلات تكميلي دانشكده آب و خاک گروه مهندسي آب پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته منابع آب تحليل فراواني حداکثر شدت بارندگي روزانه در استان سيستان و بلوچستان استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago