مقالات و پایان نامه ها

b (3069)

مديريت تحصيلات تكميلي دانشكده آب و خاک گروه مهندسي آب پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته منابع آب تحليل فراواني حداکثر شدت بارندگي روزانه در استان سيستان و بلوچستان استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3059)

دانشگاه علوم انتظامي امين اختلالات رفتاري کارکنان راهنمايي و رانندگي تهران استاد سرهنگ بختيار دانشجو ستوان يکم ميثم مرادي تير 1395 تشکر و قدرداني: سپاس بي کران از استاد گرانقدر سرهنگ بختيار که چراغ راه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3070)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده علوم پايه پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد ميکروبيولوژي عنوان: کاربرد تکثير دايره اي چرخان براي تشخيص سريع کلادوفيالوفورا بانتيانا و کلادوفيالوفورا ساموفيلا استاد راهنما: دکترحميد بدلي استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3060)

دانشگاه علوم انتظامي امين اختلالات رفتاري کارکنان راهنمايي و رانندگي تهران استاد سرهنگ بختيار دانشجو ستوان يکم ميثم مرادي تير 1395 تشکر و قدرداني: سپاس بي کران از استاد گرانقدر سرهنگ بختيار که چراغ راه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3071)

مديريت تحصيلات تکميلي دانشکده کشاورزي گروه علوم دامي پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته تغذيه دام عنوان: بررسي ارزش غذايي برگ، ريشه و بوته کامل چغندر علوفه‌اي وسيلاژ آن استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3061)

ПЗдԘПе Ъбжг ИОФ ЭнТн˜ ЃЗнЗд дЗге ˜ЗСФдЗУн ЗСФП ПС СФКе ЭнТн˜ еУКеќЗн ЪджЗд: ИССУн ЭСВндП КИПнб ПЗОбн ИЗ ЗУКЭЗПе ЗТ гПб ФИе ˜жЗј INVESTIGATION OF INTERNAL CONVERSION PROCESS IN QUARK-LIKE MODEL КжУШ: ЗЮПУ ТЗСЪ ОЭСн ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3062)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك دانشكده پزشكي پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي حرفه‌اي در رشته پزشكي عنوان : مقايسه فراواني اختلال وسواس فکري- عملي در کودکان مبتلا و غير مبتلا به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3063)

دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري( دانشکده علوم زراعي) پاياننامه جهت اخذ مدرک کارشناسي ارشد رشته اصلاح نباتات بررسي تأثير اليسيتورها بر توليد آرتميزنين در گياه درمنه خزري استاد راهنما: دکترغلامعلي رنجبر استاد مشاور: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3064)

پايان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران- محيط زيست موضوع: جداسازي فلزات سنگين از جمله سرب و کادميوم از محيط آبي با استفاده از پلي‌پيرول و کامپوزيتهاي آن و مقايسه با جاذبهاي متداول ادامه مطلب…

By 92, ago