پایان نامه ارشد

مقاله c (926)

2-4- مبحث سوم : اقسام اجرای تعهد ………………………………………………………………………………………………….2- 5- گفتار اول : اجرای اختیاری تعهد……………………………………………………………………………………………….2- 6-گفتار دوم: اجرای اجباری تعهد……………………………………………………………………………………………………2-7- مبانی اجرایی تعهدات ………………………………………………………………………………………………………………..2-8- مبحث اول : تبیین قاعده لزوم…………………………………………………………………………………………………….. 2-9- مبحث دوم : بررسی ادله و مدلول قاعده ………………………………………………………………………………………2-10- گفتار اول – ادله قاعده لزوم………………………………………………………………………………………………………2-11- بند اول : در فقه………………………………………………………………………………………………………………………. 2-12- دلایل اجتهادی ………………………………………………………………………………………………………………………2-12-1- […]

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (927)

برخی از حقوقدان‌‌‌ها معتقدند که هیچ یک از مجموعه‌‌‌های حقوقی و مکاتب حقوقی بی تاثیر از عرف نیستند، «قدیمی‌ترین مجموعه حقوقی «مجموعه حمورابی» مربوط به حدود دو هزار سال قبل از میلاد است. این مجموعه را ششمین پادشاه بابل به نام «حمورابی» تدوین کرد. دومین نظام حقوقی قبل از میلاد «نظام حقوقی تلمود» است که […]

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (928)

اصلی1. آیا روش های غیرمالی جبران زیان در حقوق انگلیس قابل انطباق با حقوق ایران است؟فرعی:1.آیا پرداخت پول تمام زیان های وارده به زیان دیده را جبران می کند؟2. آیا باتوجه به مقررات ایران می توان از روش های غیرمالی جبران زیان در مسئولیت مدنی استفاده کرد؟6-فرضیات تحقیقاصلی1.به نظر می رسد که در پاره ای […]

wait! loading

End of content... Maybe you're interested to other categories?

No more pages to load