پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (924)

– انسجام ویکپارچگی: به این معنی که تمام سیستم های اجتماعی نیاز دارند که اجزای آنها از گسیختگی واز هم پاشیدگی حفظ شود .قسمت های مختلف یک سیستم باید با یکدیگر در ارتباط باشند .وابستگی متقابل آنها ،درک شده ونیاز به هماهنگی آنها ، برآورده گردد .– مشروعیت :تمام سیستم های اجتماعی حق بقا دارند […]

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (925)

محدودیت های پژوهش93منابع و مآ خذ:94الف)فارسی94ب)لاتینی98 فصل اول کلیات پژوهش مقدمه امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق در نظام آموزش عالی و تغییر در سیاست ها و برنامه ریزی های آموزشی ، بسیاری از اساتید در رویارویی با مسایل و مشکلات آموزشی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و از روش های قدیم و […]

پایان نامه ارشد

مقاله c (926)

2-4- مبحث سوم : اقسام اجرای تعهد ………………………………………………………………………………………………….2- 5- گفتار اول : اجرای اختیاری تعهد……………………………………………………………………………………………….2- 6-گفتار دوم: اجرای اجباری تعهد……………………………………………………………………………………………………2-7- مبانی اجرایی تعهدات ………………………………………………………………………………………………………………..2-8- مبحث اول : تبیین قاعده لزوم…………………………………………………………………………………………………….. 2-9- مبحث دوم : بررسی ادله و مدلول قاعده ………………………………………………………………………………………2-10- گفتار اول – ادله قاعده لزوم………………………………………………………………………………………………………2-11- بند اول : در فقه………………………………………………………………………………………………………………………. 2-12- دلایل اجتهادی ………………………………………………………………………………………………………………………2-12-1- […]

wait! loading

End of content... Maybe you're interested to other categories?

No more pages to load