منابع تحقیق c (419)

4-3-3 تحلیل پایداری دیواره غربی1064-4 تحلیل پایداری عددی سه بعدی با استفاده از نرم‌افزار 3DEC1104-4-1 ساخت مدل هندسی محدودۀ معدن1104-4-2 تحلیل پایداری دیواره شمالی1124-4-3 تحلیل پایداری دیواره جنوبی1134-4-4 تحلیل پایداری دیواره شرقی1134-4-5 تحلیل پایداری دیواره غربی1134-5 نتایج روش‌های عددی118فصل 5: نتیجه‌گیری121منابع125فهرست جدولهاجدول ‏11 مقادیر سه پارامتر Al2O3، SiO2 و مدول ادامه مطلب…